Είστε εδώ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.- Γενικά

-Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου η Ν.Π.Δ.Δ.

60 μέρες από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό ή στον εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. (αρθ. 4 Ν. 3068/2002).

-Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση

α) Καμία πράξη εκτέλεσης στο διάστημα των 3 ημερών από την επίδοση της επιταγής (αρθ. 926 Κ.Πολ.Δ).

β) Καμία πράξη εκτέλεσης όταν περάσει 1 χρόνος άπρακτος από την επίδοση της επιταγής (αρθ. 926 Κ.Πολ.Δ.)

-Εκτέλεση κατά ΙΚΑ
Μετά την παρέλευση 20 ημερών από την επίδοση της επιταγής ή 15 ημερών από τη δημοσίευση ή την τελεσιδικία δικαστικής απόφασης (αρθ. 19 παρ. 1 εδ. β του Ν. 1846/1951).

 

2.- Ανακοπές (933 Κ.Πολ.Δ., 954 Κ.Πολ.Δ., 986 Κ.Πολ.Δ)

-Προθεσμία άσκησης ανακοπής 933 Κ.Πολ.Δ.

α) αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης,

β) αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης,

γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, μέσα σε έξι μήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, και αν πρόκειται για εκτέλεση, για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα

 

-Ένδικα μέσα στις δίκες για την εκτέλεση

Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 564 (αναίρεση) είναι εξήντα (60) ημέρες. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αναίρεσης δεν μπορεί να ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 568, σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 568 είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες σε κάθε περίπτωση. Αναβολή της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 575, δεν μπορεί να είναι κάθε φορά μεγαλύτερη από σαράντα πέντε (45) ημέρες. (αρθ. 937 Κ.Πολ.Δ.).

-Προθεσμία άσκησης ανακοπής του 954 Κ.Πολ.Δ.

5 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού (αρθ. 954 Κ.Πολ.Δ.)

-Προθεσμία άσκησης ανακοπής 986 Κ.Πολ.Δ.

Μέσα σε 30 μέρες από τη δήλωση τρίτου (αρθ. 986 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

 

3.- Κατάσχεση

-Επίδοση περίληψης κατασχετηρίου εκθέσεως

Μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα της κατάσχεσης (αρθ. 960 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

-Δήλωση τρίτου περί ύπαρξης της κατασχεμένης απαιτήσεως.

Μέσα σε 8 μέρες από την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο (αρθ. 985 Κ.Πολ.Δ.)

 

4.- Πλειστηριασμός

-Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού

5 εργάσιμες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού (αρθ. 938 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.)

-Αίτηση για αλλαγή τόπου πλειστηριασμού.

Εντός 5 εργασίμων ημερών πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού (αρθ. 959 Κ.Πολ.Δ.).

-Διενέργεια πλειστηριασμού

15 μέρες μετά την κατάσχεση (αρθ. 959 Κ.Πολ.Δ.)

-Νέος πλειστηριασμός σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν πλειοδότες

Μέσα 40 μέρες (αρθ.966 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

-Ξανά νέος πλειστηριασμός σε περίπτωση που δεν γίνει κατακύρωση

Μέσα σε 30 μέρες (αρθ. 966 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ)

 

-Υποβολή παρατηρήσεων αν δεν αρκεί πλειστηρίασμα

Μέσα σε 15 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την αναγγελία (αρθ. 974 Κ.Πολ.Δ.)

-Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτων κ.λ.π.

Τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού (αρ. 1000 Κ.Πολ.Δ.).

-Προθεσμία για καταβολή μέρους του πλειστηριάσματος

15 μέρες το αργότερο (αρθ. 1004 Κ. Πολ.Δ.)

-Αγωγή διεκδίκησης πράγματος που πλειστηριάσθηκε

α) Κινητά: 1 έτος από την παράδοση στον υπερθεματιστή

β) Ακίνητα: 5 έτη από την μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης (αρθ. 1020 Κ.Πολ.Δ.)

-Αντιρρήσεις κατά της αναγγελίας ή κατά του πίνακα διανομής

10 μέρες από την επίδοση του άρθ. 1030 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ. (αρθ. 1031 Κ.Πολ.Δ.)

 

5.- Πίνακας κατάταξης

 

-Σύνταξη πίνακα κατάταξης

Μέσα σε 10 μέρες αφότου λήξει η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων (αρθ. 974 Κ.Πολ.Δ.)

-Πρόσκληση προς γνώση του πίνακα κατάταξης

3 μέρες από τη σύνταξη του πίνακα (αρθ. 979 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

-Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης

Μέσα σε 12 εργάσιμες μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης προς γνώση του πίνακα κατάταξης (αρθ. 979 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)