Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 27.11.2023 ΕΩΣ 04.12.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα την 27η Νοεμβρίου 2023, και αφού έλαβε υπ' όψιν την από 25-11-2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, εξέφρασε την πλήρη, κάθετη και καθολική αντίθεσή του στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που δρομολογεί προς ψήφιση η Κυβέρνηση, οι οποίες αφορούν την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους, οδηγώντας τους μαθηματικά σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρίες. Δεδομένου ότι κάθε προσπάθεια διαλόγου έχει πέσει στο κενό, καθώς η Κυβέρνηση επέλεξε την φοροεπιδρομή, αντί της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και τον αφανισμό των μικρομεσαίων αντί της στήριξής τους και δεδομένου ότι η εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων σύσσωμου του Δικηγορικού σώματος αποτελεί πλέον μονόδρομο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
 
Την καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης από παραστάσεις σε ΟΛΑ τα ακροατήρια Αστικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από τη Δευτέρα 27-11-2023 έως και την Δευτέρα 04-12-2023, με το ακόλουθο πλαίσιο:
 
Άδειες θα χορηγούνται, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως, αποκλειστικά και μόνο:
-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων.
-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαεπτά (17) στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.
-Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.
-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.
-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.
-Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.
-Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.
-Σε περιπτώσεις καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία, όταν η καταχώρηση αυτών αποτελεί όρο παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος/αιτήσεως.
 
Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
- Επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, προτάσεων/προσθηκών Τακτικής Διαδικασίας, προτάσεων/προσθηκών Διαδικασίας Μικροδιαφορών και η επίδοση δικογράφων/αιτήσεων-κλήσεων/εξωδίκων/δικαστικών αποφάσεων.
 
Δεν θα χορηγούνται άδειες:
α) Για ασφαλιστικά μέτρα.
β) Για αιτήσεις αναστολής.
γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.
δ) Για αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής, όταν αιτούσες τυγχάνουν Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Funds & Servicers)
 
Η αποχή καταλαμβάνει επιπλέον:
- Τα συναινετικά διαζύγια
- Την παραγγελία και επίδοση επιταγών προς εκτέλεση, τις κατασχέσεις και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
- Τη συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).
Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.
-Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ).
-Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.
 
 
Άδεια δεν απαιτείται:
α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,
β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και
γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.
 
Ως προς τις Αναβολές:
Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.
 
Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:
Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.
 
Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.
 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κωστόγιαννης