Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 5/04.05.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 46ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και κωδικό αριθμό 0130, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία - δικηγόρο, για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». Χρονική Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Κόστος: Δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Αντικείμενο: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι και τις 30/05/2017.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 150517-elke.pdf329.12 KB