Είστε εδώ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Διορισμός αντικλήτου:Γίνεται με το πρώτο δικόγραφο, που απευθύνεται στο δικαστήριο ή με νεότερο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και επιδίδεται στους άλλους διαδίκους.