Είστε εδώ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

1.- Προσωρινός Προσδιορισμός Αποζημίωσης

-Επίδοση αίτησης

10 μέρες πριν από τη δικάσιμο και 50 μέρες πριν από τη δικάσιμο, αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής

-Προτάσεις

Επί της έδρας ή εντός δύο εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση

-Προσθήκη - αντίκρουση

Μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας μετά τη συζήτηση

 

2.- Οριστικός Προσδιορισμός Αποζημίωσης

-Άσκηση αίτησης

Μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της πρωτοδίκου αποφάσεως που όρισε την προσωρινή τιμή μονάδος ή μέσα σε 6 μήνες από την δημοσίευση της εν λόγω αποφάσεως, αν αυτή δεν επιδόθηκε, με την επιφύλαξη εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 2882/2001. Αν ο καθών είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής, η προθεσμία είναι 60 μέρες από την επίδοση.

-Επίδοση αιτήσεως

Μέσα σε 20 μέρες από τον ορισμό δικασίμου και πάντως 15 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο. Αν ο καθού είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής η προθεσμία είναι 30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο.

-Προτάσεις

Επί της έδρας ή μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες μετά τη συζήτηση και αν περιέχουν ανταίτηση 5 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση.

-Προσθήκη αντίκρουση

Εντός 3 εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση

-Αναίρεση

Μέσα σε 30 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης που καθορίζει την οριστική τιμή μονάδος ή μέσα σε 1 έτος από την δημοσίευση της απόφασης αυτής αν δεν κοινοποιήθηκε.

 

3.- Αναγνώριση Δικαιούχων

-Επίδοση

5 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση ή 30 ημέρες όταν ενάγεται το Ελληνικό Δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση κοινοποίηση στον Προϊστάμενο της κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.

-Προτάσεις

Επί της έδρας ή εντός 2 εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση

-Προσθήκη αντίκρουσης

Εντός 3 εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση