Είστε εδώ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ

Άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση
Μέσα σε 30 μέρες από την έκδοση της απόφασης που διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ορίσθηκε μεγαλύτερη προθεσμία (αρθ. 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ - ΕΙΔΙΚΑ

1. Συντηρητική Κατάσχεση

Επίδοση αντιγράφου περίληψης της έκθεσης κατάσχεσης
Το αργότερο την επομένη μέρα από την κατάσχεση, εφόσον έχει την κατοικία του στον τόπο της κατάσχεσης ή μέσα σε 8 μέρες από αυτήν (αρθ. 711 Κ.Πολ.Δ.).

Αγωγή δανειστή για την κύρια απαίτηση
Μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση στον οφειλέτη του εγγράφου για την κατάσχεση (αρθ. 715 παρ. 5 Κ.πολ.Δ.).

2. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Έφεση κατά απόφασης ειρηνοδικείου για την προσωρινή ρύθμιση της νομής ή της κατοχής
Μέσα σε 10 μέρες από την επίδοσή της