Είστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Π.Δ. 18/1989)

-Προσφυγή υπαλλήλου κατ’ άρθρο 103 Συντάγματος

60 μέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της προσβαλλομένης πράξης

 

-Αίτηση ακυρώσεως

60 μέρες (ενδεικτικώς, αν δεν ορίζεται διαφορετικά), από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλομένης πράξης

 

-Αίτηση αναιρέσεως

60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης

 

i) Κοινοποίηση αντιγράφων αιτήσεως αναιρέσεως και της πράξης ορισμού δικασίμου

20 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

 

ii) Αποστολή φακέλου με την έκθεση απόψεων της Διοίκησης

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

 

iii) Κοινοποίηση πρόσθετων λόγων

15 πλήρεις μέρες πριν από τη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος (οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι αν υποβληθούν μετά από αναβολή της συζήτησης και ο φάκελος της υπόθεσης είχε περιέλθει στο Δικαστήριο 60 μέρες πριν από τη δικάσιμο της αναβολής)

 

iv) Υποβολή υπομνήματος

6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση Έφεση 60 ημέρες από την επομένη της ημέρας που κοινοποιήθηκε η απόφαση με επιμέλεια του διαδίκου και πάντως μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευσή της