Είστε εδώ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Στο άρθρο 28 του Νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/05-04-2018, σελ. 7604) προβλέπονται οι διατάξεις για το γραμμάτιο προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής και τη μη οφειλή τέλους χαρτοσήμου για τα συναινετικά διαζύγια ενώπιον συμβολαιογράφου. Ειδικότερα: 

Άρθρο 28 

1. Στο Παράρτημα ΙΙ με τίτλο "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ" του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, Α΄ 208) προστίθεται η φράση: "ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ". 

2. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 111376/11.1.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων" (Β΄ 13), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

"Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για αυτές.". 

 

Επίσης, επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 5/2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με οδηγίες για τη λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη. 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon egkuklios 5-2018 upes.pdf1.02 MB