Είστε εδώ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

-Διαφορές, που αναφύονται κατά την είσπραξη δημοσίων εσόδων - Ανακοπή

 

-Άσκηση ανακοπής αρθ. 217 Κ.Δ.Δ.

30 ημέρες οι οποίες άρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 220 Κ.Δ.Δ

 

-Ανακοπή κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

10 εργάσιμες μέρες από την επίδοση του προγράμματος του πλειστηριασμού. Δεν μπορεί να ασκηθεί ανακοπή αν έχουν περάσει 6 μήνες από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

 

-Ορισμός δικασίμου σε περίπτωση ανακοπής κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

Πρέπει να απέχει 2 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την διενέργεια του πλειστηριασμού

 

-Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως, που εκδόθηκε επί της ανακοπής

30 ημέρες, εκτός αν πρόκειται για απόφαση που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση ανακοπής κατά προγράμματος πλειστηριασμού, οπότε είναι 10 ημέρες