Είστε εδώ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ

Κατάθεση προτάσεων, όπου απαιτείται
Στη συζήτηση

Προσθήκη επί των προτάσεων
Μέχρι την 3η εργάσιμη μέρα μετά τη συζήτηση

Κλήτευση διαδίκων
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής(αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.).

 

Β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ - ΕΙΔΙΚΑ

1. ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Κλήτευση διαδίκων
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 ημέρες αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής(αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.)

Κατάθεση προτάσεων
Στο ακροατήριο την ημέρα της συζήτησης (αρθ. 591 Κ.πολ.Δ.)

Προσθήκη στις προτάσεις
Έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας μετά τη συζήτηση (αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.)

Αναψηλάφηση
6 μήνες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης (αρθ. 605 Κ.Πολ.Δ.)

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ
Επίδοση 30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής

Κατάθεση προτάσεων
Στο ακροατήριο την ημέρα της συζήτησης (αρθ. 591 Κ.πολ.Δ.)

Προσθήκη στις προτάσεις
Έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας μετά τη συζήτηση (αρθ. 591 Κ.Πολ.Δ.)

Έφεση
30 μέρες από την επίδοση της απόφασης

Επίδοση έφεσης
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 αν ο εφεσίβλητος είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής

 

3. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επίδοση διαταγής πληρωμής
Μέσα σε δύο μήνες από την έκδοσή της (αρθ. 630Α Κ.Πολ.Δ.)

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής 15 εργάσιμες μέρες από την επίδοση της διαταγής πληρωμής (αρθ. 632 Κ.Πολ.Δ.)

Εκ νέου επίδοση διαταγής πληρωμής σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανακοπής (δυνητικά)
Αφού περάσει άπρακτο το διάστημα των 15 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής για άσκηση ανακοπής (αρθ. 633 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

Ανακοπή μετά την νέα επίδοση της διαταγής πληρωμής
10 εργάσιμες μέρες από τη νέα επίδοση (αρθ. 633 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

 

4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Κλήση για συζήτηση
- 3 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου
- 8 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν διαμένει στην Ελλάδα, αλλά εκτός της έδρας του Δικαστηρίου
- 60 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 639 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ)

Κλήση για συζήτηση ενδίκων μέσων
- 3 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στην έδρα του δικαστηρίου
- 8 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση, αν διαμένει στην Ελλάδα, αλλά εκτός της έδρας του Δικαστηρίου
- 60 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση, αν ο διάδικος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την αναίρεση (αρθ. 639 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

 

5. ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Κλήτευση διαδίκων
Ορίζεται η προθεσμία από τον δικαστή (με σημείωσή του πάνω στην αγωγή) και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 15 μέρες, ούτε μικρότερη από 8. (αρθ. 648 Κ. Πολ.Δ.)

Κατάθεση προτάσεων
Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν γίνει, πρέπει να κατατεθούν μέχρι το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο (αρθ. 649 Κ.πολ.Δ.)

Κλήτευση αντιδίκου για ένορκη βεβαίωση
24 τουλάχιστον ώρες πριν από την εμφάνισή του ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου (αρθ. 650 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

Ανακοπή ερημοδικίας
8 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

Έφεση
15 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

Αναψηλάφιση
15 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

Αναίρεση
15 μέρες αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

Αίτηση για επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
8 μέρες από την ημέρα που αίρεται το κώλυμα που συνιστά ανώτερη βία ή από τη γνώση του δόλου (αρθ. 652 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

Κλήση για τη συζήτηση των ένδικων μέσων (εκτός της αναίρεσης)
8 μέρες πριν από τη συζήτηση, αν ο καλούμενος διαμένει στην Ελλάδα ή 30 μέρες πριν από τη συζήτηση αν ο καλούμενος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 652 παρ.3 Κ.Πολ.Δ.)

Αγωγή για επανεγκατάσταση στο μίσθιο
Μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα που η απόφαση, η οποία διατάσσει την παράδοση ή απόδοση του μισθίου, γίνεται αμετάκλητη (αρθ. 660 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

Ανακοπή κατά της διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου
15 εργάσιμες μέρες από την επίδοση της διαταγής (αρθ. 662 στ’ Κ.Πολ.Δ)

Έφεση κατά της επί ανακοπής αποφάσεως
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης

 

6. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ορισμός δικασίμου
15 μέρες από την κατάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο

Δημοσίευση αποφάσεως
Μέσα σε 1 μήνα από τη συζήτηση της διαφοράς

Επίδοση της αγωγής
Εντός 5 ημερών από την κατάθεση Προτάσεις Επί της έδρας

Προσθήκη αντίκρουση
Το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση της αγωγής

 

7. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κλήτευση διαδίκων
20 μέρες πριν από τη συζήτηση

Ορισμός δικασίμου
30 μέρες από την κατάθεση του δικογράφου

Δημοσίευση αποφάσεως
Μέσα σε 1 μήνα από τη συζήτηση της υποθέσεως

Αναβολή συζήτησης
Επιτρέπεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 μέρες

Ανακοπή ερημοδικίας
8 μέρες ή 30 αν ο ανακόπτων διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής

Έφεση-Αναψηλάφηση-Αναίρεση
15 μέρες ή 30 αν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει τα ένδικα μέσα διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής

 

8. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Επίδοση
30 ημέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 ημέρες αν ο εναγόμενος είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής

Προτάσεις Επί της έδρας Προσθήκη αντίκρουση
Εντός 3 εργασίμων ημερών μετά τη συζήτηση έως τη δωδεκάτη ώρα

Έφεση
30 μέρες από την επίδοση της απόφασης

Επίδοση έφεσης
30 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 60 ημέρες αν ο εφεσίβλητος είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής