Είστε εδώ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ

1.- ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

-Υποβολή αιτήσεως εξαιρέσεως

Ανάκριση:

έως την παράδοση των εγγράφων από τον ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη (άρθρο 308)

Κύρια Διαδικασία:

πριν αρχίσει η συζήτηση (άρθρο 339) Διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου: πριν από την έκδοση του βουλεύματος.

-Απόρριψη αιτήσεως εξαιρέσεως

Εφόσον είναι παράτυπη ή εκπρόθεσμη το δικαστήριο ή το συμβούλιο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, την απορρίπτει ως απαράδεκτη μέσα σε 2 το πολύ μέρες από την υποβολή της (αρθ. 18 Κ.Ποιν. Δ.).

-Κοινοποίηση αίτησης

Εκείνος τον οποίο αφορά η αίτηση εξαίρεσης έχει το δικαίωμα μέσα σε 24 ώρες από την στιγμή που θα πληροφορηθεί το περιεχόμενό της, να εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του (αρθ. 19 παρ. 2 Κ.Ποιν. Δ.).

-Συζήτηση αιτήσεως

Μέσα σε 2 μέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

-Αίτηση εξαίρεσης ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου (άρθρο 136 εδ. α)

8 ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης (αρθ. 16 Κ.Ποιν.Δ.).

 

2.- ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

-Κλήση για προκαταρκτική εξέταση.

48 ώρες πριν τη διενέργειά της (αρθ. 31 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ.)

-Διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Δεν μπορεί να υπερβεί τους 4 μήνες με παράταση άλλων 4 μηνών (αρθ. 31 παρ. 3 Κ.Ποιν. Δ)

 

3.- ΕΓΚΛΗΣΗ

-Προσφυγή εγκαλούντος

Μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα (αρθ. 48 Κ.Ποιν.Δ).

-Ανάκληση έγκλησης

Μπορεί να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (αρθ. 52 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ.).

 

4.- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-Άσκηση πολιτικής αγωγής

Ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και σύμφωνα με την προθεσμία του άρθρου 167 (5 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο) (αρθ. 70 Κ.Ποιν.Δ.).

-Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής

Μέχρι την περάτωση της ανάκρισης (αρθ. 83 Κ.Ποιν.Δ.)

-Αντιρρήσεις κατά της παράστασης

Πριν από την έκδοση του οριστικού βουλεύματος (αρθ. 85 Κ.Ποιν.Δ.)

-Παραίτηση από την πολιτική αγωγή

Κατά τη διάρκεια της δίκης και πριν την έκδοση της απόφασης (αρθ. 69 Κ.Ποιν.Δ.)

-Απαιτήσεις κατηγορουμένου που αθωώθηκε

Υποβάλλονται αμέσως και προφορικά ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου (αρθ. 71 Κ.Ποιν.Δ.)

 

5.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

-Πρόσκληση κατηγορουμένου πριν από κάθε ανακριτική πράξη

Τουλάχιστον 24 ώρες πριν ώστε να παρίσταται με τον συνήγορό του.

-Προθεσμία για απολογία

Έως 48 ώρες