Είστε εδώ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

-Περιορισμός αιτήματος αγωγής

Ως το τέλος της συζήτησης (Άρθ. 75 παρ. 3 ΚΔΔ)

 

- Κατ’ εξαίρεση άσκηση δεύτερης αγωγής

Επιτρέπεται όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς. Ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσματα της άσκησής της ανατρέχουν στο χρόνο άσκησης της πρώτης (αρθ. 76 παρ. 2 Κ.Δ.Δ -όπως προστέθηκε με Ν. 3659/2008.)