Είστε εδώ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.- ΓΕΝΙΚΑ - ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Κλήτευση διαδίκων στα ένδικα μέσα

60 μέρες πριν από τη συζήτηση ή 90 ημέρες αν ο διάδικος ή κάποιος ομόδικός του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής (αρθ. 498 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ)

 

2.- ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

- Προθεσμία άσκησης

15 ημέρες από την επίδοση της απόφασης, αν ο διάδικος διαμένει στην Ελλάδα, ή 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της έκθεσης για την επίδοση της απόφασης (κατ’ άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), αν ο διάδικος έχει άγνωστη διαμονή ή διαμένει στο εξωτερικό (αρθ. 503 Κ.Πολ.Δ)

 

3.- ΕΦΕΣΗ

-Προθεσμία άσκησης

30 ημέρες από την επίδοση της απόφασης ή 60 μέρες από την επίδοση της απόφασης αν ο εκκαλών διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αν αυτή δεν επιδοθεί (αρθ. 518 Κ.Πολ.Δ)

-Κατάθεση προτάσεων εφέσεως και προσθήκης στις προτάσεις

Έως την έναρξη της συζήτησης κατατίθενται οι προτάσεις και έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας μετά τη συζήτηση κατατίθεται η προσθήκη επ’ αυτών (αρθ. 524 Κ.Πολ.Δ).

 

4.- ΑΝΤΕΦΕΣΗ

- Προθεσμία άσκησης

Ασκείται αφού περάσει η προθεσμία της έφεσης, μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο που κοινοποιείται στον εκκαλούντα 30 μέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης (αρθ. 523 Κ.Πολ.Δ).

 

5.- ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ

-Προθεσμία άσκησης

60 μέρες αν εκείνος που τη ζητά διαμένει στην Ελλάδα και 120 ημέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Οι προθεσμίες άρχονται σύμφωνα με το αρθ 545 παρ. 3, 4 και 5 Κ.Πολ.Δ.

-Κοινοποίηση δικογράφου πρόσθετων λόγων αναψηλάφησης

30 μέρες πριν από τη συζήτηση (αρθ. 547 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

 

6.- ΑΝΑΙΡΕΣΗ

-Προθεσμία άσκησης

30 μέρες από την επίδοση της απόφασης αν ο αναιρεσείων διαμένει στην Ελλάδα και 90 μέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής ή 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη, σε περίπτωση που αυτή δεν επιδόθηκε (αρθ. 564 Κ.Πολ.Δ.)

-Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

Κατατίθενται 30 μέρες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως και επιδίδονται πριν από την ίδια προθεσμία στον αναιρεσίβλητο (αρθ. 569 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ)

-Προτάσεις αναίρεσης

20 μέρες πριν τη δικάσιμο αρθ. 570 Κ.Πολ.Δ)

-Αίτηση για συζήτηση της αναίρεσης σε περίπτωση ματαίωσής της από τον εισηγητή, ο οποίος την έκρινε απαράδεκτη

60 μέρες από την επίδοση της διάταξης του εισηγητή που την έκρινε απαράδεκτη (άρθ.571 παρ.2)