Είστε εδώ

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

-Υποβολή ένστασης ενώπιον διοικητικού συμβουλίου ασφαλιστικού οργανισμού για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσιών ως συντάξιμων (αρθ. 1 Ν. 861/1979)

Μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο

 

-Έκδοση αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο επί της ενστάσεως

Μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της

 

- Αίτηση για ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (Άρθ. 11 παρ. 1-4 Ν.2882/2001)

Οφείλει να υποβληθεί μέσα στο έτος από την πάροδο της τετραετίας, μέσα στην οποία έπρεπε να ασκηθεί αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης

- Έκδοση αποφάσεως

Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης

-Υποβολή ένστασης ενώπιον διοικητικού συμβουλίου ασφαλιστικού οργανισμού για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσιών ως συντάξιμων (αρθ. 1 Ν. 861/1979)

Μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο

 

-Έκδοση αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο επί της ενστάσεως

Μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της

 

- Αίτηση για ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (Άρθ. 11 παρ. 1-4 Ν.2882/2001)

Οφείλει να υποβληθεί μέσα στο έτος από την πάροδο της τετραετίας, μέσα στην οποία έπρεπε να ασκηθεί αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης

 

- Έκδοση αποφάσεως

Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης