Είστε εδώ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

-Χρόνος υποβολής νομιμοποιητικών εγγράφων πληρεξουσίου δικηγόρου

Μέχρι την πρώτη συζήτηση

 

-Συμπλήρωση νομιμοποιητικών εγγράφων

Μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία, που τάσσει το δικαστήριο

 

-Λήξη γενικού πληρεξουσίου

Μετά την πάροδο πενταετίας από τη χρονολογία κατάρτισής του (αρθ. 31)

 

- Ανάκληση πληρεξουσιότητας ή παραίτηση δικαστικού πληρεξουσίου

Στο ακροατήριο με προφορική δήλωση ή με γραπτή δήλωση που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

 

- Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από τον παραιτηθέντα δικαστικό πληρεξούσιο

Τουλάχιστον για 30 μέρες, εφόσον δεν διορίσθηκε άλλος πληρεξούσιος (Άρθ. 32 παρ. 3 ΚΔΔ)