Είστε εδώ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

- Ανακοίνωση δίκης στα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση

Με κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και γνωστοποίηση της δικασίμου 20 πλήρεις ημέρες πριν από την δικάσιμο, από οποιονδήποτε διάδικο (αρθ. 114 παρ. 1 Κ.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με Ν.3659/2008)

 

- Επίδοση αντιγράφου παρέμβασης

6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως

 

-Προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκων

15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση (αρθ. 117 Κ.Δ.Δ)