Είστε εδώ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

1.- ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

-Διάρκεια προανάκρισης

Δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες, με παράταση ακόμα 4 μηνών (αρθ. 243 παρ. 4 Κ.Ποιν.Δ.)

-Κλήση κατηγορουμένου

48 τουλάχιστον ώρες πριν την διενέργειά της

 

2.- ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

-Περάτωση κυρίας και συμπληρωματικής ανακρίσεως

Μέσα σε 1 έτος και τη συμπληρωματική μέσα σε 3 μήνες αφότου η δικογραφία περιέλθει στον ανακριτή. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν τμηματικά μέχρι έξι (6) μήνες και δύο (2) μήνες. Κατ’ εξαίρεση για τα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η παράταση μπορεί να δοθεί για ένα (1) έτος και έξι (6) μήνες, αντίστοιχα.

 

3.- ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

-Κλήση κατηγορουμένου

24 τουλάχιστον ώρες πριν την ημέρα που ορίζεται για την εμφάνισή του.

 

4.- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

-Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου

Μέσα σε 5 μέρες από την προσωρινή κράτηση

-Προσφυγή εναντίον της διάταξης του ανακριτή που δεν έκανε δεκτή την αίτηση για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων.

Μέσα σε 5 μέρες από την κοινοποίηση της ανακριτικής διάταξης.

-Προσφυγή κατά της ανακριτικής διάταξης που αλλάζει τους όρους που έχουν επιβληθεί με άλλους ευμενέστερους ή δυσμενέστερους.

Εναντίον αυτής της διάταξης του ανακριτή επιτρέπεται και στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο να προσφύγουν στο συμβούλιο πλημμελειοδικών μέσα σε προθεσμία 10 ημερών η προθεσμία αρχίζει από την έκδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον εισαγγελέα και από την επίδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον κατηγορούμενο.

-Προθεσμίες εφόσον η προσωρινή κράτηση έχει διαρκέσει 6 μήνες

1α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, 5 ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των 6 μηνών ο ανακριτής διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών μέσα σε 10 ημέρες εισάγει τη δικογραφία στο συμβούλιο πλημμελειοδικών. 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ειδοποιείται ο κατηγορούμενος να εμφανισθεί ενώπιον του συμβουλίου.

1β) Αν η ανάκριση έχει περατωθεί, 5 μέρες πριν τη συμπλήρωση των 6 μηνών, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, στο οποίο θα δικαστεί η υπόθεση εισάγει τη δικογραφία στο αρμόδιο συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο εδάφιο α.

2. Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής απόφασης η προσωρινή κράτηση για το ίδιο έγκλημα δεν μπορεί να υπερβεί τον 1 χρόνο. Σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις η προσωρινή κράτηση μπορεί να παραταθεί για 6 το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα.

-Προθεσμίες εφόσον η προσωρινή κράτηση έχει διαρκέσει το ανώτατο όριο.

Αν η υπόθεση εκκρεμεί στον ανακριτή: 30 μέρες πριν από τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της, ο ανακριτής διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος μέσα σε 15 ημέρες την εισάγει με πρόταση του στο συμβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση: Ο αρμόδιος εισαγγελέας, 25 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της προσωρινής κράτησης, υποβάλει στο αρμόδιο συμβούλιο πρόταση για παράταση ή όχι της προσωρινής κράτησης. Αν η προσωρινή κράτηση δεν παραταθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών μετά τη συμπλήρωση των τριών (3) ή των έξι (6) μηνών που προβλέπονται στην § 1, το ένταλμα ή το βούλευμα με το οποίο είχε διαταχθεί παύει να ισχύει και ο αρμόδιος εισαγγελέας διατάσσει την απόλυση του προσωρινώς κρατουμένου.