Είστε εδώ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.- ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

- Επίδοση αγωγής

60 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα ή 90 ημέρες εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής.

-Ανταγωγή

Ασκείται με αυτοτελές δικόγραφο ή με τις προτάσεις, αρκεί να κατατεθεί ή να επιδοθεί 8 εργάσιμες ημέρες πριν τη δικάσιμο. Όπου η υποβολή προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική, η ανταγωγή ασκείται και με τις τυχόν υποβαλλόμενες προτάσεις, ή και προφορικά κατά τη συζήτηση, οπότε και καταχωρίζεται στα πρακτικά.»

-Προτάσεις

Επί της έδρας.

-Προσθήκη επί των προτάσεων

3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση.

 

2.- ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

-Επίδοση αγωγής

60 ημέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα ή 90 ημέρες εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής

-Ανταγωγή

Ασκείται με αυτοτελές δικόγραφο ή με τις προτάσεις, αρκεί να κατατεθεί ή να επιδοθεί 8 εργάσιμες ημέρες πριν τη δικάσιμο

-Προτάσεις

Επί της έδρας

-Προσθήκη επί των προτάσεων

3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

 

 

3.- ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

-Επίδοση αγωγής

60 μέρες πριν από τη συζήτηση της αγωγής εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στην Ελλάδα ή 90 ημέρες εφόσον ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής

-Απόπειρα συμβιβασμού

Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της δίκης, όταν αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός.

-Κατάθεση προτάσεων

20 μέρες πριν τη δικάσιμο (αρθ. 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)

-Προσθήκη στις προτάσεις πριν τη συζήτηση

15 μέρες πριν τη δικάσιμο (αρθ. 237 παρ. 3 Κ.πολ.Δ)

Στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση οι διάδικοι κλητεύονται τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν, με την εξαίρεση των περιπτώσεων ειδικών διαδικασιών, στις οποίες προβλέπεται συντομότερη προθεσμία κλητεύσεως. Οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν σημείωμα πέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο μόνο για τα θέματα που θα συζητηθούν. (αρθ. 254 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ)

-Άσκηση ανταγωγής

30 μέρες πριν από τη συζήτηση (είτε με χωριστό δικόγραφο, είτε με τις προτάσεις του αρθ. 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ) αρθ. 268 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ

-Κλήτευση αντιδίκου για ένορκη βεβαίωση

2 εργάσιμες μέρες πριν από τη βεβαίωση ή 8 εργάσιμες μέρες πριν από τη βεβαίωση αν πρόκειται να δοθεί στην αλλοδαπή (αρθ. 270 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.)

-Προσθήκη στις προτάσεις μετά τη συζήτηση

8 εργάσιμες μέρες μετά τη συζήτηση έως τη δωδεκάτη ώρα