Είστε εδώ

Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του χρόνου άσκησης είναι τα παρακάτω:

1. - Αίτηση για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο Νομικών

2.- Αίτηση για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης στο KEAΔ

3.- Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου για το χρόνο διορισμού (Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ) ορκωμοσίας και εγγραφής στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και λήξη της άσκησης.

4.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται εάν:

α) Από την ημερομηνία εγγραφής μου στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου ασκώ πραγματική δικηγορία και δεν ασκώ έργα που σύμφωνα με τον Κώδικα των δικηγόρων θεωρούνται ασυμβίβαστα.

β) Κατά την ημερομηνία εγγραφής μου στο Δικηγορικό Σύλλογο δεν ήμουν συνταξιούχος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

γ) Τα παραπάνω ίσχυαν και κατά την άσκηση και κατά το μεσοδιάστημα

δ) Το διάστημα της άσκησης δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

ε) Ο χρόνος άσκησης δεν συμπίπτει με χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας που τυχόν έχει εξαγορασθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ)

στ) Δεν έχω δικαιωθεί μέχρι σήμερα σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύρια ή επικουρικής ασφάλισης (ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ν.)