Είστε εδώ

Εγγραφή στα μητρώα του ΛΕΔΕ

 Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΛΕΔΕ:

 

α) Αίτηση του δικηγόρου ή του ασκουμένου δικηγόρου για εγγραφή του στο μητρώο του Λογαριαμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών.

β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86 από την οποία να προκύπτουν η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος και ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

δ) Απόδειξη κατάθεσης ποσού 294,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (………………)για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής  

δ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού του ΛΕΔΕ σχετικά με τη χορήγηση πρόσθετης μηνιαίας ενίσχυσης για νέους ασφαλισμένους.