Είστε εδώ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Εφετείο για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό (άρθ. 12 Κώδικα Περί Δικηγόρων)

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Εφετείο για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό (άρθ. 12 Κώδικα Περί Δικηγόρων)

1. Αίτηση για τη συμμετοχή.

2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο).

3. Αντίγραφο πτυχίου.

4. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως «Περί μη υπάρξεως καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κώδικος περί Δικηγόρων».

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

7. Διπλότυπο εξετάστρων που εκδίδεται από το Εφετείο Ναυπλίου.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι δεν υπάγονται στις περπτώσεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

9. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ).

Για τους στρατευμένους βεβαίωση της μονάδας, ότι υπηρετούν.