Είστε εδώ

Δικαιολογητικά για την εγγραφή ασκούμενων στο Δικηγορικό Σύλλογο

Δικαιολογητικά για την εγγραφή ασκούμενων στο Δικηγορικό Σύλλογο

 

1. Αίτηση για την εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά στον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης

2. Βεβαίωση δικηγόρου Τρίπολης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο Ναυπλίου ή Δικηγορικής Εταιρείας ή βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετική με την έναρξη της άσκησης του πτυχιούχου. Η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ανακηρυχθεί πτυχιούχος ή ότι έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις στο τελευταίο μάθημα και ότι θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου μέσα σε 3 μήνες το αργότερο.

- Για τους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη κατά την υποβολή της αίτησής τους για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων η κατάθεση του ή των πτυχίων τους, καθώς και επίσημης μετάφρασης αυτού. Παράλληλα με την εγγραφή τους στο βιβλίο ασκουμένων θα απευθύνονται στην Υπηρεσία του ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αναγνώρισης του πτυχίου τους ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπών Πανεπιστημίων.

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 26, 62, και 63 του Κώδικα Δικηγόρων (ασυμβίβαστο).

(Οι περιπτώσεις 3, 4 σε μία υπεύθυνη δήλωση)

 

5. Παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης για εμπρόθεσμη εγγραφή 0,30 Ευρώ. Το παράβολο καταβάλλεται στο Ταμείο του Δ.Σ.Κ.

Εκπρόθεσμη εγγραφή θεωρείται αν ο πτυχιούχος δεν ζήτησε να εγγραφεί μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα που έγινε πτυχιούχος. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτός με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου. Για την εκπρόθεσμη εγγραφή υποβάλλονται έγγραφα - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται ο αιτών στην αίτησή του για το εκπρόθεσμο της εγγραφής του (άρθρο 5 του Κώδικα Περί Δικηγόρων).

 

6. Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, για διακρίβωση των στοιχείων του αιτούντος.

 

Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί η άδεια διορισμού τους ως δικηγόρων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητάς τους ομογενούς επικυρωμένη από δικηγόρο καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους. Αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής άδειας διορισμού τους ως δικηγόρων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης την αίτησή τους για εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης στο τηλ: 2710-237246.