Είστε εδώ

Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης

Για την απονομή της σύνταξης από το Ταμείο Νομικών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά.

 

1. ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

α) Αίτηση.

β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη Βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης, ανάλογα με την ιδιότητα του ασφαλισμένου.

γ) Δελτίο Αναγγελίας (σχετικό έντυπο χορηγείται από το Ταμείο).

δ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

2. ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ισχύουν και για τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, οι οποίοι πέθαναν εν ενεργεία. Εκτός όμως από τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας (που θα προσκομισθεί, για τη βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης) στα οποία να αναφέρεται η οικογένεια που άφησε ο θανών και η οικογενειακή κατάσταση των μελών της (άγαμα - έγγαμα κλπ) καθώς και όσα δικαιολογητικά ήθελε κριθούν απαραίτητα για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από το άρθρο 62 του Ν. 2676/99.