Είστε εδώ

Περίληψη διατάξεων Τ.Υ.Δ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 64 Ταχ. Κωδ.: 10439 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-8811337 FAX: 210-8814398 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 10931 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση περίληψης των διατάξεων λειτουργίας του ΤΥΔΕ, που αφορούν τις υποχρεώσεις εισφορών και τα δικαιώματα παροχών των μελών του. ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Ε. Σε συνέχεια προηγούμενων κανονισμών και εγκυκλίων, που αφορούσαν τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών και τα δικαιώματα παροχών ασθενείας των μελών του ΤΥΔΕ, παραθέτουμε και πάλι σε περίληψη, όλες τις διατάξεις εκείνες που διέπουν την λειτουργία του ΤΥΔΕ, σχετικές με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών του, που ισχύουν σήμερα, ως ακολούθως: Α' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Υ.Δ.Ε. (1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στο ΤΥΔΕ ασφαλίζονται: (α) υποχρεωτικά: αα/ - οι Δικηγόροι που ασκούν ενεργά το δικηγορικό λειτούργημα και είναι γραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, εκτός των Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αβ/ - οι άμισθοι Δικαστικοί Επιμελητές ολοκλήρου της χώρας αγ/ - οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες ολοκλήρου της χώρας αδ/ - οι Δικολάβοι ολοκλήρου της χώρας αε/ - οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΥΔΕ και αστ/ - οι Συνταξιούχοι όλων των παραπάνω εν' ενεργεία κατηγοριών ασφαλισμένων, (β) προαιρετικά: βα/ - οι ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές που είναι γραμμένοι στους Συλλόγους που υπάγονται στο ΤΥΔΕ ββ/ - όλα τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία ασφαλισμένων μελών του ΤΥΔΕ που περιλαμβάνει — τον ή την ανασφάλιστο και μη εργαζόμενο από τους συζυγούς — τον διαζευγμένο ανασφάλιστο από τους συζύγους και με τις νόμιμες περιοριστικές προϋποθέσεις — τα άγαμα τέκνα μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άνεργα, μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν, κατά ανώτατο όριο μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. Τα ανίκανα για εργασία παιδιά, λόγω πνευματικής ή σωματικής νόσου, ασφαλίζονται χωρίς χρονικούς περιορισμούς. — οι γονείς, εφόσον συντηρούνται από τον άμεσα ασφαλισμένο, δεν εργάζονται και δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και — οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές του αμέσως ασφαλισμένου, με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς ασφάλισης των άγαμων παιδιών. (2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η άσκηση του δικαιώματος εγγραφής στο ΤΥΔΕ του άμεσα σ' αυτό ασφαλισμένου αλλά και των μελών της οικογενείας του, γίνεται μετά από αίτηση μόνο του άμεσα ασφαλισμένου και σε προθεσμία μέχρι τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ορκωμοσίας του, χωρίς την επιβολή κυρώσεων και προσαυξήσεων που επιβάλλονται στους υπερήμερους και με την υποβολή των ακόλουθων κατά κατηγορία παραστατικών στοιχείων: (α) για την εγγραφή των άμεσα ασφαλισμένων μελών αα/ - υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία διορισμού του, ο Σύλλογος που είναι μέλος, ο αριθμός μητρώου του, αν ο ίδιος ή μέλος της οικογενείας του ασφαλίζεται σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και αν εργάζεται, αν οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές συντηρούνται από τον ίδιο και τέλος ότι στη περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που δηλώνει, θα ενημερώνει άμεσα το ΤΥΔΕ. αβ/ - πιστοποιητικό του Συλλόγου, από το οποίο θα προκύπτει η ημερομηνία ορκωμοσίας και εγγραφή του σ' αυτόν αγ/ - ειδικά οι Δικολάβοι και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες και αντίγραφο του διορισμού τους και αδ/ - πιστοποιητικό του Ταμείου Νομικών για την εγγραφή σ' αυτό των άμεσα ασφαλισμένων μελών (β) για την εγγραφή των έμμεσα ασφαλισμένων μελών της οικογένειας βα/ - για την εγγραφή της συζύγου, ληξιαρχική πράξη γάμου και μία φωτογραφία ββ/ - για την εγγραφή παιδιών ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή αποδεικτικά έγγραφα της νομιμοποίησης , αναγνώρισης ή υιοθεσίας τους. — για την παράταση της ασφάλισης των ανέργων παιδιών, πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ για την εγγραφή τους στα Μητρώα ανέργων ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο — για την παράταση της ασφάλισης των παιδιών που σπουδάζουν σε μέση, ανώτερη ή ανώτατη σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάθε χρόνο θα υποβάλλουν πιστοποιητικό σπουδών με βεβαίωση ότι δεν λαμβάνουν περίθαλψη από το εκπαιδευτικό ίδρυμα φοιτήσεως τους και για την παράταση της ασφάλισης τους για δύο (2) ακόμη χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους, θα υποβάλλουν το πτυχίο τους με πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ για την εγγραφή τους στα Μητρώα ανέργων ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. — για την εφ' όρου ζωής ασφάλιση των ανίκανων προς εργασία παιδιών, πιστοποιητικό του υγειονομικού κέντρου ή της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στο οποίο θα πιστοποιείται η ανικανότητα τους. βγ/ - για την εγγραφή των διαζευγμένων συζύγων, αντίγραφο της αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου και με την προϋπόθεση ότι ο γάμος λύθηκε μετά το 35ο έτος της ηλικίας τους, δεν καλύπτονται άμεσα ή έμμεσα από άλλο ασφαλιστικό φορέα, θα καταβάλλουν τις νόμιμες μηνιαίες εισφορές και ότι θα ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα εγγραφής τους, μέσα σε ένα (1) χρόνο από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου. βδ/ - για την εγγραφή των αγάμων αδελφών, τα ίδια πιστοποιητικά και δηλώσεις που απαιτούνται για την εγγραφή και την παράταση ασφάλισης των παιδιών και βε/ - για την εγγραφή των γονέων, βεβαίωση του συλλόγου που ανήκει ο άμεσα ασφαλισμένος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι οι γονείς συντηρούνται κυρίως από τον άμεσα ασφαλισμένο και υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του άμεσα ασφαλισμένου και του γονέα αυτού, στις οποίες θα δηλώνεται ότι οι γονείς δεν εργάζονται και δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας από άλλο φορέα. (3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ασφάλιση των μελών αρχίζει από την ημέρα εγγραφής τους στα Μητρώα του ΤΥΔΕ και η χορήγηση των παροχών του Ταμείου, από την ημέρα της εμπρόθεσμης εξόφλησης των τακτικών και εκτάκτων εισφορών ή του συνόλου της οφειλής για τους υπερήμερους ασφαλισμένους (τακτικές και έκτακτες εισφορές μαζί με πρόσθετα τέλη). Ειδικά τα νεογέννητα παιδιά ασφαλίζονται στο ΤΥΔΕ από την ημέρα γέννησης τους, με την προϋπόθεση ότι ο άμεσα ασφαλισμένος θα καταθέσει την αίτηση για εγγραφή του παιδιού στο ΤΥΔΕ, σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την γέννηση τους. Όλα τα άμεσα μέλη καταβάλλουν τακτικές εισφορές, από την ημέρα ορκωμοσίας τους και στο ύψος που ανέρχονται οι εισφορές κατά τον χρόνο καταβολής. (4) ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 4.1. Νοσοκομειακή περίθαλψη (α) - η Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε συμβεβλημένα ή μη με το ΤΥΔΕ θεραπευτήρια της επιλογής του άμεσα ή του έμμεσα ασφαλισμένου μέλους και σε θέση νοσηλείας ως εξής: — Α' θέση, για τα άμεσα μέλη, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, για διάστημα νοσηλείας μέχρι έξι (6) μηνών — Βα' θέση, για τα έμμεσα μέλη, με συμμετοχή 20% και για διάστημα νοσηλείας μέχρι 6 μηνών — Σε περίπτωση νοσηλείας σε κατώτερη θέση, η συμμετοχή μειώνεται στο μισό και στην Γ θέση η δαπάνη νοσηλείας βαρύνει εξ ολοκλήρου το Ταμείο. Ειδικά για την νοσηλεία των έμμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένων μελών, αα/ - στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αναπνευστικής ανεπάρκειας, εντατικής νεογνών, αυξημένης φροντίδας και εμφραγμάτων, εγκαυμάτων και εξωνεφρικής κάθαρσης, (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση, αιμοδιήθηση), το ΤΥΔΕ καλύπτει το σύνολο της δαπάνης, δηλαδή ποσοστό 100% αβ/ - στο συνολικό ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο, συμμετέχουν με ποσοστό 20% στο ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αγ/ - στη μονοήμερη νοσηλεία (χρήση κλίνης χωρίς διανυκτέρευση) και ανεξάρτητα από τον τομέα νοσηλείας, συμμετέχουν με ποσοστό 20% στο σύνολο της δαπάνης. Εξαιρούνται αυτής της συμμετοχής τα έμμεσα μέλη που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία και υποβάλλονται σε μετάγγιση αίματος και (β) - Πέρα από την δαπάνη νοσηλείας, το ΤΥΔΕ συμμετέχει και στην δαπάνη αποκλειστικής νυκτερινής αδελφής, μέχρι 15 νύκτες, που χρησιμοποιείται μόνο σε θεραπευτήρια, με δυνατότητα παράτασης της συμμετοχής και πέραν των 15 νυκτών σε ειδικές βαρείες περιπτώσεις νοσηλείας. Επίσης σε επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη και χρήση μεταφορικού μέσου, το ΤΥΔΕ, για όλα τα ασφαλισμένα μέλη, μετέχει της σχετικής δαπάνης του μεταφορικού μέσου, όπως και της αμοιβής του συνοδού που ήταν ανάγκη να συνοδεύσει τον ασθενή, σε ποσοστό 80%. Τέλος το ΤΥΔΕ καλύπτει το 80% των εξόδων μετακίνησης των νεφροπαθών ασφαλισμένων του από την κατοικία τους στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό. 4.2. Ειδικές μορφές περίθαλψης Το ΤΥΔΕ συμμετέχει υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στις δαπάνες περίθαλψης ασφαλισμένων που πάσχουν από χρόνια και ειδικά προβλήματα και έχουν ανάγκη περίθαλψης-άσκησης, για την βελτίωση της κατάστασης τους, σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, ιδρύματα κλπ. 4.3. Επίδομα τοκετού Η παροχή του βοηθήματος τοκετού, ορίζεται από 1 -1 -2002 στο ποσό των 590,00 ευρώ. 4.4. Νοσηλεία και θεραπεία στο εξωτερικό Το Ταμείο σε συγκεκριμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από γνωμοδότηση του ειδικού Ιατρικού Συμβουλίου, συμμετέχει στην δαπάνη νοσηλείας ασφαλισμένων σε θεραπευτήριο του εξωτερικού μέχρι ποσοστού 80% επί του ποσού των 11.739,00 ευρώ (11.739,00 χ 80%=9.391,00 ευρώ). Επίσης για έκτακτη ή προγραμματισμένη νοσηλεία ασφαλισμένων σε χώρες της Ε.Ε., το Ταμείο χορηγεί τα ανάλογα σχετικά έντυπα και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη νοσηλείας. 4.5. Παρακλινικές εξετάσεις Σε όλα τα μέλη παρέχεται σε απεριόριστο αριθμό εξετάσεων, η δαπάνη για την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων (ακτινολογικών, μικροβιολογικών κλπ), ύστερα από γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού, σύμφωνα με τις τιμές του Κρατικού Τιμολογίου και σε ποσοστό 80%. 4.6. Ιατρική περίθαλψη Σε όλα τα μέλη, παρέχεται σε απεριόριστο αριθμό επισκέψεων, η δαπάνη αμοιβής των θεραπόντων γιατρών τους, σύμφωνα με τις τιμές του Κρατικού Τιμολογίου, που σήμερα ορίζεται στο ποσό των 6,46 ευρώ για επίσκεψη στο ιατρείο και 8,22 ευρώ για επίσκεψη στο σπίτι. 4.7. Φαρμακευτική περίθαλψη Σε όλα τα μέλη (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα), παρέχεται η δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης, σε απεριόριστο ποσό, με την υποβολή της απόδειξης του φαρμακείου και της συνταγής του θεράποντα γιατρού, στην οποία θα έχουν επικολληθεί τα κουπόνια των αντίστοιχων φαρμάκων και σε ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου, που ορίζεται ως ακολούθως: (α) σε ποσοστό 100% (δωρεάν), τα φάρμακα που απαιτούνται για την θεραπεία των ακόλουθων χρονίων παθήσεων: αα/ Νεοπλασμάτων όλων των συστημάτων και λευχαιμιών (αντινεοπλασματικά φάρμακα και τα αντίδοτα τους, καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νεοπλασμάτων) αβ/ Σακχαρώδη διαβήτη (ινσουλίνη) αγ/ Ψυχώσεων (νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα) αδ/ Επιληψίας και λοιπών επιληπτικών καταστάσεων (αντιεπιληπτικά φάρμακα) αε/ Μεσογειακής αναιμίας (φάρμακα αποσιδήρωσης και των τυχόν επιπλοκών της νόσου) αστ/ Αιμορροφιλίας (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες) α ζ/ Υποφυσιογενούς νανισμού (αυξητική ορμόνη) Επίσης δεν καταβάλλουν ποσοστό συμμετοχής οι ασφαλισμένοι: — που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε συνεχή θερα¬πεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα — που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί για όλα ανεξαρτήτως τα φάρμακα — για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα, με τα οποία υποβάλλονται σε θεραπεία, ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν — για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα Κρατικά Νοσοκομεία — για τα φάρμακα λόγω μητρότητας (κύηση, τοκετός, λοχεία) και λόγω εργα¬τικού ατυχήματος. (β) Σε ποσοστό 90% στη δαπάνη των κατωτέρω φαρμάκων για τις χρόνιες παθήσεις που αναφέρονται αντίστοιχα: βα/ Αντιπαρκινσονικών φαρμάκων (νόσος του πάρκινσον και δυστονίες) ββ/ Αντιδιουρητικής ορμόνης και των συνθετικών ομολόγων της (ήπιος διαβήτης) βγ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της χρόνιας ρευματικής βαλβιδοπάθειας και λοιπών βαλβιδοπαθειών, της χρόνιας πνευμονικής καρδιοπάθειας και της συγγενούς καρδιοπάθειας βδ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση των νοσημάτων του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, σκληροδερμία, δερματομυοδίτης, αγγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτή σπονδυλοαρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις) βε/ Των φαρμάκων που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των οστών (οστεοπόρωση και νόσος ρ8§θί) βστ/ Των παρασυμπαθομιμητικών και κορτικοειδών φαρμάκων (μυασθένεια) βζ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ινοκυστικής νόμου βη/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, έστω και αν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και βθ/ Των ενδεικνυομένων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της φυματίωσης και του βρογχικού άσθματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση της δωρεάν χορήγησης των φαρμάκων ή της μειωμένης συμμετοχής, αποτελεί η αναγραφή στην συνταγή, από τον θεράποντα γιατρό, της ένδειξης ΧΠΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10 %. (γ) Σε ποσοστό 75% Όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, που δεν περιλαμβάνονται στις ως άνω (α) και (β) περιπτώσεις. Επίσης το ΤΥΔΕ την 21-2-2001 υπέγραψε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο την Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, οι ασφαλισμένοι του ΤΥΔΕ μπορούν να εκτελούν τις συνταγές φαρμάκων στα περισσότερα φαρμακεία της χώρας, με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στις οδηγίες του προσωπικού τους συνταγολογίου. 4.8. Οδοντιατρική περίθαλψη Για οδοντοπροσθετική και οδοντοθεραπευτική περίθαλψη, για κάθε ασφαλισμένο και για κάθε ημερολογιακό έτος, χορηγείται το ανώτατο περιοριστικό ποσό των 234,78 ευρώ και σε ποσοστό 90%, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στο Κρατικό Τιμολόγιο. Για ορθοδοντική θεραπεία το Ταμείο χορηγεί το ποσό των 381,51 ευρώ, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, μία μόνο φορά στη ζωή του κάθε μέλους και 4.9. Πρόσθετος περίθαλψη Η πρόσθετος περίθαλψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη, ποσά και ποσοστά παροχής: α/ βαλβίδα ή βηματοδότης καρδιάς, ποσοστό 80% στη συνολική αξία αγοράς β/ ακουστικά βαρηκοίας, για κάθε μηχάνημα ποσοστό 80% επί ποσού 440,00 ευρώ γ/ ορθοπεδικές ζώνες, περικνημίδες, πέλματα πλατυποδίας κηλεπίδεσμοι, ελαστικές κάλτσες, ζεύγος βακτηριών μεταλλικές, ποσοστό 80% επί του περιοριστικού ποσού των 30,00 ευρώ για κάθε είδος δ/ δύο ζεύγη ομματοϋάλια, (ένα για κοντά και ένα για μακρυά), για κάθε δύο χρόνια, σε κάθε ασφαλισμένο, σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 148,00 ευρώ για κάθε ζεύγος. Για ομματοϋάλια με διπλεστιακούς ή πολυεστιακούς φακούς, χορηγείται ένα ζεύγος ανά διετία, σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 235,00 ευρώ. Επίσης η δαπάνη αλλαγής κρυστάλλων καλύπτεται πάντοτε, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαία η αλλαγή, σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 74,00 ευρώ για κάθε ζεύγος κρυστάλλων. ε/ φακοί επαφής, στις περιπτώσεις που ιατρικώς επιβάλλεται η τοποθέτηση τους, σε ποσοστό 80% και μέχρι του ποσού των 97,00 ευρώ για κάθε ζεύγος και στ/ για τα υπόλοιπα ορθοπεδικά είδη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αποφασίζει ανάλογα το Διοικητικό Συμβούλιο, για ποσό και ποσότητα που θα χορηγείται, το οποίο και σε ετήσια βάση, αναπροσαρμόζει τα χορηγούμενα ποσά των ανωτέρω προσθετικών ειδών. Σχετικές διατάξεις που διέπουν τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1/ Άρθρα 34,35,36,37,38,39 και 42 του Ιδρυτικού του ΤΥΔΕ νόμου 4507/66 (ΦΕΚ 71/Α/28-3-66,279/Α/20-12-66,220/Α/20-8-81,41/Α/9-4-86 και 13/Α/5-2-90) 2/ Άρθρο 14 Ν.1090/1980 και άρθρο 18 Ν.3232/2004 (ΦΕΚ263/Α/1980 και 48/Α/2004) 3/ Αποφάσεις Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Φ.424/1395/3-11 -1981 (ΦΕΚ 720/Β/30-11 -1981) Φ.424/1979/23-12-1982 (ΦΕΚ 1071 /Β/31 -12-1982) Φ.424/1824/10-12-1985 (ΦΕΚ 802/Β/31 -12-1985) Φ.424/468/8-5-1987 (ΦΕΚ 240/Β/19-5-1987) Φ.424/724/23-9-1988 (ΦΕΚ 729/Β/5-10-1988) Φ.424/1245/29-12-1988 (ΦΕΚ 36/Β/20-1 -1989) 4/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων 425/915/23-6-1999 (ΦΕΚ 1371/Β/5-7-1999) Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΠΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΑΩΝ (1) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι έκτακτες εισφορές καταβάλλονται εφάπαξ κατά την εγγραφή των μελών στο ΤΥΔΕ, προσδιορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ.37 του Ν.4507/66 και αφορούν: α/ το δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο, κάθε άμεσα σ' αυτό ασφαλισμένου μέλους, με την καταβολή ποσού 59,00 ευρώ. β/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως γάμου, τόσο για την εγγραφή του ή της συζύγου, όσο και για το παιδί, με την καταβολή ποσού 147,00 ευρώ. γ/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως - εγγραφής κάθε παιδιού, με την καταβολή ποσού 59,00 ευρώ για το καθένα δ/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως - εγγραφής του πατέρα ή της μητέρας του άμεσα ασφαλισμένου, με την καταβολή ποσού 88,00 ευρώ για τον καθένα. ε/ το δικαίωμα αναγνωρίσεως - εγγραφής των αγάμων αδελφών του άμεσα ασφαλισμένου, με την καταβολή ποσού 147,00 ευρώ για τον καθένα. Όλες οι ως άνω έκτακτες εισφορές καταβάλλονται αμέσως με την εγγραφή των μελών και προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη υπερημερίας 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι του ορίου των 120%, μετά την παρέλευση 2 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του μέλους. (2)ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές βαρύνουν μόνο τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.37 του Ν.4507/66, προσδιορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΔΕ που εγκρίνεται από τον Υπουργό που εποπτεύει το Ταμείο και που για τελευταία φορά αυξήθηκαν με την αριθ. 461/24-4-2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΔΕ και ισχύουν τα ακόλουθα: α/ από 1-1-2004 τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, που έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, του Δικαστικού Επιμελητή και του Δικολάβου, υποχρεούνται να επικολλούν στο βιβλιάριο ενσήμων ΤΥΔΕ, αποκόμματα ή ολόκληρα ένσημα αξίας 20,00 ευρώ το μήνα, αυτοί που δεν συμπλήρωσαν πενταετία από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους στο πρώτο λειτούργημα τους και αξίας 40,00 ευρώ το μήνα αυτοί που συμπλήρωσαν την ως άνω πενταετία β/ από 1-1-2004 τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, που έχουν την ιδιότητα του ασκούμενου Δικηγόρου και Δικαστικού Επιμελητή, όπως και του άμισθου Υποθηκοφύλακα, υποχρεούνται στην καταβολή σε χρήμα και μέχρι το τέλος του κάθε επομένου μήνα, των μηνιαίων εισφορών των 20,00 και 40,00 ευρώ, κατά τις διακρίσεις της ως άνω πενταετούς ενεργού υπηρεσίας των ασφαλισμένων και γ/ η μηνιαία τακτική εισφορά των συνταξιούχων μελών του ΤΥΔΕ, ορίζεται σε ποσοστό 4% στο σύνολο της σύνταξης που λαμβάνουν, παρακρατείται δε και αποδίδεται στο ΤΥΔΕ από τον συνταξιοδοτικό φορέα το Ταμείο Νομικών. (3) ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΑΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4507/66 ορίζονται τα ακόλουθα: α/ όλα τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή των μηνιαίων τακτικών εισφορών από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους, εκτός από τους ασκούμενους Δικηγόρους και Δικαστικούς Επιμελητές που καταβάλλουν την εισφορά από τον μήνα της εγγραφής τους στο ΤΥΔΕ β/ οι Δικηγόροι, οι Δικαστικοί Επιμελητές και οι Δικολάβοι, οφείλουν να καταβάλλουν τις τακτικές εισφορές με ασφαλιστικό βιβλιάριο, στο οποίο κάθε μήνα θα επικολλούν αποκόμματα ή ολόκληρα ένσημα του ΤΥΔΕ αξίας ίσης με το μίνιμουμ της τακτικής μηνιαίας εισφοράς. Τα βιβλιάρια ενσήμων έχουν υποχρέωση να τα παραδίδουν στο Σύλλογο που ανήκουν, μέχρι την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους (28/2) και οι Σύλλογοι να τα στέλνουν στο ΤΥΔΕ μέχρι την 31η Μαρτίου του κάθε ημερολογιακού έτους κατάθεσης των βιβλιαρίων. Η μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, καθιστά τις εισφορές χρηματικές που προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι του ορίου των 120%, από την 1η Μαρτίου του έτους της υποχρέωσης κατάθεσης του βιβλιαρίου ενσήμων. Επίσης στους οφειλέτες τακτικών και εκτάκτων εισφορών και στα μέλη των οικογενειών τους, γίνεται διακοπή των παροχών του ΤΥΔΕ μέχρι την ημέρα εξόφλησης της οφειλής, χωρίς να έχουν δικαίωμα να αναζητήσουν τις παροχές αυτές μετά την εξόφληση. γ/ στην περίπτωση που τα άμεσα στο ΤΥΔΕ ασφαλισμένα μέλη, δεν υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους, οι τακτικές μηνιαίες εισφορές, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής, καθίστανται χρηματικές (όχι με ένσημα) και προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι του ορίου των 120% για το διάστημα της υπερημερίας και 8/ στην περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης των τακτικών και εκτάκτων εισφορών, πέραν των τριών (3) μηνών, αυτές αναπροσαρμόζονται στο ύψος που ισχύουν κατά την ημέρα της καταβολής και προσαυξάνονται με πρόσθετα τέλη 3% τον πρώτο μήνα και 1,50% για κάθε επόμενο μήνα και που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 120% του ποσού της κύριας οφειλής. Τέλος οφειλές προς το ΤΥΔΕ από τακτικές και έκτακτες εισφορές, όπως και πρόσθετα τέλη, που το ύψος τους αντιστοιχεί σε τακτικές μηνιαίες εισφορές πλέον του έτους, μπορούν, μετά από αίτηση του οφειλέτη, να εξοφλούνται με διακανονισμό, μέχρι τριάντα έξι (36) κατ' ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΥΔΕ. Τέλος το προσωπικό του Ταμείου είναι πάντα πρόθυμο και στη διάθεση του κάθε ασφαλισμένου να χορηγήσει προφορικά ή τηλεφωνικά κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ή για θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ'- αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Δ.Ε. ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος ΣΤΕΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ Γεν. Γραμματέας Τα τακτικά μέλη ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ταμίας) ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΪΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2004 Ο Διευθυντής του Τ.Υ.Δ.Ε. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΘΩΜΑΣ