Είστε εδώ

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το Διορισμό Δικηγόρου

Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι τα εξής:

1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο Υποψήφιος

2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο

3. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄

4. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ). Για τους στρατευμένους βεβαίωση της μονάδας ότι υπηρετούν.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

7. Αντίγραφα διπλοτύπων κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα Ταμείου Νομικών-ΚΕΑΔ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Υπουργείο για το διορισμό δικηγόρου γίνεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή (άρθρο 14 ν. 723/77).

• Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.

• Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέσα σε τρεις (3) μήνες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο (Ν.1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).

 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης είναι:

1. Αίτηση για την εγγραφή στα μητρώα δικηγόρων

2. Πρακτικό ορκωμοσίας.

3. ΦΕΚ (του διορισμού).

4. Μία φωτογραφία.

5. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων».

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την Πατρίδαν, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου»