Είστε εδώ

Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.Δ. 4114/60 δικαιούνται να ζητήσουν τη βεβαίωση του χρόνου ασφάλισής τους που υπερβαίνει την δεκαετία εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την βεβαίωση είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση για βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης (οι Δικηγόροι πρέπει να επικολλούν και τα νόμιμα ένσημα Ταμείου Νομικών και ΚΕΑΔ και οι Δικολάβοι το νόμιμο ένσημο του Ταμείου Νομικών).

2. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας με το οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση του ασφαλισμένου, δηλαδή το έτος γέννησής του και των μελών της οικογενείας του, αν είναι άγαμος, έγγαμος, χήρος ή διαζευγμένος, η χρονολογία των γάμων που έχει τελέσει, η αιτία και η ημερομηνία της τυχόν λύσης τους, τα παιδιά που έχει αποκτήσει από κάθε γάμο και τα τυχόν θετά ή εξώγαμα, που έχουν νομιμοποιηθεί ή έχουν αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση ασχέτως αν βρίσκονται στη ζωή ή πέθαναν και πότε, το έτος γέννησής τους και η οικογενειακή τους κατάσταση (άγαμα, έγγαμα και η χρονολογία που τέλεσαν γάμο για την τελευταία περίπτωση).

3. Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων τέλεσης γάμου ή γάμων και γέννησης - βάπτισης τέκνων που τυχόν υπάρχουν.

4. Υπεύθυνη δήλωση, σε έντυπο του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) αν συμπίπτει ή όχι ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο με στρατιωτική υπηρεσία και σε καταφατική περίπτωση αν η στρατιωτική υπηρεσία έχει αναγνωρισθεί από άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης.

5. Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παρακάτω, αναλόγως προς την ιδιότητα του ασφαλισμένου κατά τα χρονικά διαστήματα που πρόκειται να βεβαιωθούν:

α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου με το οποίο να βεβαιώνονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι μεταβολές (απόφαση διορισμού - ΦΕΚ- ορκοδοσία- εγγραφή στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου -προαγωγές- πειθαρχικές ποινές- μεταθέσεις κλπ.)

Στο πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιώνονται επίσης:

1) Η υποβολή κάθε χρόνο των δηλώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά και η κρίση γι' αυτές των αρμοδίων Επιτροπών.

2) Ο χρόνος της πραγματικής και ενεργού άσκησης της δικηγορίας.

3) Ο χρόνος κατά τον οποίο καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές αλλά δεν ασκεί δικηγορία δηλ. τελεί σε αναστολή άσκησης δικηγορίας. Εφόσον πρόκειται για συνταξιοδότηση, να αναφέρεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο η αίτηση παραίτησης, η απόφαση, το ΦΕΚ και η ακριβής ημερομηνία σε άλλες περιπτώσεις διαγραφής.

β) Το ασφαλιστικό βιβλιάριο, συμπληρωμένο με ένσημα μέχρι την ημερομηνία που ζητείται η βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης

γ) Υπεύθυνη δήλωση, σε έντυπο του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται εάν:

1) Όλο το χρονικό διάστημα που ήταν Δικηγόρος άσκησε πραγματικά το λειτούργημα και δεν τράπηκε σε έργα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα περί Δικηγόρων» που ισχύουν κάθε φορά, θεωρούνται ασυμβίβαστα προς αυτό.

2) Διετέλεσε ή όχι σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και σε καταφατική περίπτωση πρέπει να προσκομίζονται πιστοποιητικά αρμόδιων Αρχών για τον χρόνο της αναστολής και για το ύψος του εκάστοτε βασικού μισθού ή της αποζημίωσης ή των εξόδων παράστασης.

 

3) Έχει υπηρετήσει ή όχι από 1-2-1985 μέχρι σήμερα Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία και σε καταφατική περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διάρκεια της υπηρεσίας αυτής και τις μηνιαίες αποδοχές του τελευταίου ή προτελευταίου μήνα.