Είστε εδώ

Εγγραφή στα Μητρώα του ΤΑΝ & του ΤΕΑΔ

 Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του δικηγόρου ή του ασκουμένου δικηγόρου για εγγραφή του στο μητρώο του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών.

β) Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως (ΤΕΑΔ) Δικηγόρων και Ασκουμένων Δικηγόρων.

γ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος διορισμού (Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ), ορκοδοσίας και εγγραφής στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου.

δ) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

ε) Πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.

στ) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν:

1) Την από του διορισμού τους, πραγματική άσκηση της δικηγορίας και τη μη άσκηση έργων που, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά, θεωρούνται ασυμβίβαστα με το λειτούργημα του Δικηγόρου.

2) Αν είναι ή όχι κατά την ημερομηνία εγγραφής στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου συνταξιούχοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή οποιουδήποτε άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού και σε καταφατική περίπτωση, από ποια αιτία.

3) Αν προ της ασφαλίσεως τους στο Ταμείο Νομικών καθώς και προ της 1/1/1993 είχαν ασφαλιστεί ή όχι για συνταξιοδότηση στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που πριν από την 1/1/1993 υπήρχε ασφάλιση σε άλλο φορέα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο ή βεβαίωση του προηγούμενου φορέα από όπου να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης στο φορέα αυτό.

4) Εάν επιθυμούν ή όχι να ασφαλιστούν στο Ταμείο Νομικών και στον ΚΕΑΔ με την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου και σε καταφατική περίπτωση από πότε.

5) Την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπαχθούν.

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία θα υπαχθούν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

στ) Συμπληρωμένα μηχανογραφικά έντυπα

Για έγγαμους ληξιαρχική πράξη γάμου και ληξιαρχική πράξη γεννήσεως-βαπτίσεως τέκνων