Είστε εδώ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- Υποβολή υπομνήματος

3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση (αρθ. 138 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

 

- Υποβολή υπομνήματος αντιδίκου

Μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της τριήμερης προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος (αρθ. 138 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

 

- Επανάληψη δίκης

Μέσα σε 60 ημέρες από την συνεδρίαση κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακοπή της (αρθ. 141 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

 

- Θυροκόλληση της πράξης ορισμού νέας δικασίμου, η οποία επέχει θέση κλήτευσης προς τους διαδίκους

60 τουλάχιστον μέρες πριν από την διενέργεια διαδικαστικής πράξης