Είστε εδώ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.Αθήνα, 07/03/2012Α.Π.: Οικ. ΓΑ 453/22.011205831Πληροφορίες: Ζαφείρα ΜπούραΤηλέφωνα: 210-6505805210-6505874Προς:Τον Δικηγορικό Σύλλογο Τριπόλεως Πλατεία Άρεως, 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-222357 Φαξ.: 2710-239955ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρων, ως προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων του Τοπικού Διαμερίσματος Τριπόλεως- Δήμου Τριπόλεως του Νομού Αρκαδίας.Κυρία/ε Πρόεδρε,Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν μετά από τη θέση σε ισχύ του Ν. 3127/2003 και του Ν. 3481/2006, που σας επισυνάπτουμε, στην υπό κτηματογράφηση περιοχή, μετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης συγκροτείται με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, τις κατά το άρθρο 6 παρ. 4α του Ν. 2308/1995 αιτήσεις διόρθωσης και τις κατά το άρθρο 7 του ίδιου νόμου ενστάσεις κατά των εγγραφών στα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες.Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 10887/12-3-2007 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ανατίθεται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. η αρμοδιότητα «Να διενεργεί, αντί του Ο.Κ.Χ.Ε., όλες τις απαιτούμενες εργασίες και να εισηγείται προς τον  Ο.Κ.Χ.Ε.   τη   λήψη   όλων  των  αναγκαίων  αποφάσεων  προς  το   σκοπό  της συγκροτήσεως και λειτουργίας των Επιτροπών Ενστάσεων του Ν. 2308/1995 και να καταβάλει, αντί του Ο.Κ.Χ.Ε., τις αμοιβές για τα μέλη και τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών».Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι τριμελής και έχει ως πρόεδρο έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, με την σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο των προαναφερόμενων διατάξεων, δηλαδή έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία ή έναν δικηγόρο παρ' εφέταις με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο ή έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.Η παραπάνω επιτροπή έχει ως μέλος έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, με την σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο των προαναφερόμενων διατάξεων, δηλαδή ένα δικηγόρο παρ' εφέταις, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.Ενόψει των ανωτέρω ζητούμε να ορισθούν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της παρούσας, πέντε (5) δικηγόροι, μέλη του Συλλόγου σας, ως πρόεδροι και πέντε (5) ως μέλη πέντε (5) Επιτροπών Ενστάσεων και ισάριθμοι αναπληρωτές τους για την άνω περιοχή του Τοπικού Διαμερίσματος Τριπόλεως- Δήμου Τριπόλεως του Νομού Αρκαδίας, η οποία έχει κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και στην οποία έγινε η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων.Οι δικηγόροι θα διορισθούν ως πρόεδροι των Επιτροπών από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ορισθούν οι πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες, που προηγούνται κατά σειρά, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.Σε περίπτωση που θα διορισθούν από τον Ο.Κ.Χ.Ε. δικηγόροι, μέλη του Συλλόγου σας, ως πρόεδροι και ως μέλη των επιτροπών, θα ακολουθηθεί η σειρά κατά την οποία προτείνονται από εσάς. Σε περίπτωση που για τις θέσεις των προέδρων ορισθούν οι πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες, που προηγούνται κατά σειρά, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, σας ζητούμε να μας διευκρινίσετε εάν οι δικηγόροι που θα προταθούν από τον Σύλλογο σας ως πρόεδροι επιθυμείτε να τοποθετηθούν ως μέλη των επιτροπών με ανάλογη μείωση των υποδειχθέντων από τον Σύλλογο σας δικηγόρων ως μελών των παραπάνω επιτροπών.Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, η αμοιβή των μελών της, η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην συνημμένη υπ! αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που θα θεωρούσατε χρήσιμη για τη συγκρότηση των Επιτροπών.Παρακαλείσθε να αποστείλετε την απάντηση σας στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 308 και Αρκαδίου 2 Τ.Κ. 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Τηλ.: 210-6505805, 210-6505874, 210-6505803, Ραχ: 210-6505945  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕϊΑ*ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ  288  -  ΧΟΛΑΡΓΟΣ  1ξ/τ6| ΪΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 0)0-65.05,000  -  ΡΑΧ: ΑΦΜ 094439670 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΡΜΑΕ 35537/01 ΑΤ/θ/96/31   Συνημμένα:

  1. Άρθρα 6 και 7 του Ν. 2308/1995
  2. Υπ' αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
  3. Υπ' αρ. 641/04.01.2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΚΑ.

 

Σχόλια

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 5.4.2012