Είστε εδώ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

- Αίτημα για συζήτηση του ένδικου βοηθήματος, το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο ή αβάσιμο από το συμβούλιο

Μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο και πάντως όχι μετά την πάροδο 3 ετών από την έκδοση της απόφασης (άρθ. 126Α, παρ. 3, όπως προστέθηκε με Ν.3659/2008)

 

- Επίδοση δικογράφου στους καθ’ ών τούτο στρέφεται

60 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο Επίδοση κλήσεων προς τους διαδίκους με φροντίδα της γραμματείας (άρθ.128 ΚΔΔ) με εξαίρεση τις προσφυγές επί φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών, στις οποίες το ένδικο μέσο επιδίδεται με επιμέλεια του διαδίκου (126 παρ. 1 ΚΔΔ, όπως ισχύει μετά το Ν. 3900/2010)

 

- Υποβολή διοικητικού φακέλου έκθεσης απόψεων του Δημοσίου

15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο εκτός και έχει υπάρξει σύντμηση (άρ. 129 ΚΔΔ παρ.1 και 2, όπως ισχύει μετά το Ν. 3900/2010)

 

Έκδοση πειθαρχικής απόφασης σε βάρος του Δημοσίου στην περίπτωση, που το τελευταίο παραλείψει εκ νέου (μετά την πρώτη αναβολή της συζήτησης), να υποβάλει φάκελο απόψεων μέσα σε 6 μήνες από την λήψη του εγγράφου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης΄(άρ. 129 ΚΔΔ, όπως ισχύει μετά το Ν. 3900/2010).

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση