Είστε εδώ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

- Προθεσμία άσκησης προσφυγής

60 ημέρες η οποία αρχίζει:

α) σε περίπτωση ρητής πράξης: από την επίδοσή της ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της

β) σε περίπτωση παράλειψης: από την συντέλεσή της (Άρθ. 66 Κ.Δ.Δ.)

 

-Προθεσμία άσκησης προσφυγής από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τις Αρχές του αρθ. 64 παρ. 2 Κ.Δ.Δ

90 ημέρες από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης

 

-Ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει στην αλλοδαπή

προθεσμία 90 ημερών, η οποία αρχίζει:

α) σε περίπτωση ρητής πράξης: από την επίδοσή της ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της

β) σε περίπτωση παράλειψης: από την συντέλεσή της (αρθ. 66 Κ.Δ.Δ.)

 

-Πότε συντελείται παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει ατομική διοικητική πράξη για να ρυθμίσει έννομη σχέση

Εφόσον από τον νόμο δεν τάσσεται κάτι διαφορετικό, αν περάσει άπρακτο τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διοίκηση (αρθ. 63)

 

- Άσκηση προσφυγής σε περίπτωση, που προβλέπεται προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς βοηθήματος

Αφού παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, τεκμαιρομένης της απορρίψεώς της