Είστε εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ

-Επίδοση δικογράφου και κλήσης:

12 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκδίκαση της αιτήσεως

 

-Κλήση προς τους διαδίκους:

12 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

 

-Σύντμηση προθεσμιών επίδοσης δικογράφου και κλήσης:

Μπορεί να γίνει με πράξη του δικαστή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν μικρότερες των 15 ημερών

 

-Κατάθεση φακέλου απόψεων της Διοίκησης:

3 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

 

-Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων:

3 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

 

-Υποβολή υπομνημάτων διαδίκων:

Το αργότερο 3 εργάσιμες μέρες μετά τη συζήτηση

 

-Αντίκρουση απόψεων υπομνήματος:

Μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της διήμερης προθεσμίας για κατάθεση υπομνήματος

 

-Επίδοση αποφάσεως προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεως:

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο της κύριας δίκης